Livrăm la tine acasă.

Politica GDPR

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Prezenta informare se efectuează în temeiul prevederilor Regulamentului (EU) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (în continuare denumit ”GDPR”) care a intrat în vigoare în 25 mai 2018, are aplicabilitate imediată pe întreg teritoriul Uniunii Europene, înlocuind legislația fiecărui stat membru în această materie. Fiind vorba de un regulament, nu este necesară transpunerea în legislația națională, aplicabilitatea sa fiind automată la nivelul tuturor statelor membre ale UE.


Scopul GDPR este de a proteja drepturile și libertățile tuturor persoanelor fizice și de a se asigura că toate datele cu caracter personal aparținând persoanelor fizice sunt prelucrate doar cu respectarea principiilor GDPR.
În cazul în care Utilizatorul/Cumpărătorul este persoană fizică sau reprezentant persoană fizică al unei persoane juridice care are calitate de Utilizator/Cumpărător, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:
***


1. Date despre Operatorul de date cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate de SC RUNOS CONCEPT SRL, societate cu răspundere limitată organizată și care funcționează potrivit legii române, cu sediul în Loc. Târgu Neamț, Bdul. Ștefan Cel Mare, bl. B1, sc. A, et. 2, ap. 6, Judetul Neamț, cod postal 615200, înregistrată la Registrul Comerțului Neamț sub numărul J27/516/2014, cod fiscal 33550019, reprezentată legal prin Păsălău Elena Roxana, având telefon 0787648472 (denumită în continuare ”Vânzătorul”).


SC RUNOS CONCEPT SRL este operator al datelor cu caracter personal în baza prevederilor art. 4 alin. (7) GDPR.


Având în vedere prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) și ale art. 37 GDPR, vă comunicăm faptul că SC RUNOS CONCEPT SRL a desemnat un responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în persoana doamnei Păsălău Elena Roxana, care poate fi contactat la sediul nostru din mun. Iasi, strada Sfântul Lazăr nr. 2, bl. M. Kogalniceanu, jud. Iași România, sau prin e-mail: runos.concept@gmail.com

2. Ce reprezintă datele cu caracter personal și ce date cu caracter personal sunt prelucrate

În conformitate cu reglementările GDPR, sunt considerate ”date cu caracter personal” orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). De exemplu - un nume, un număr de identificare, date de localizare, număr de telefon, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.


Anumite date cu caracter personal sunt considerate ”categorii speciale de date cu caracter personal” – (”sensitive data”), cum ar fi datele referitoare la originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, apartenența sindicală, datele genetice, datele biometrice, date privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală. 

Datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt cele furnizate de dumneavoastră personal, la momentul creării unui cont pe Site sau la momentul plasării unei Comenzi, precum și datele care sunt furnizate pe parcursul executării contractului de vânzare de Produse. 

În vederea plasării de Comenzi, acceptării acestora, precum și pe parcursul executării contractelor de vânzare de Produse, colectăm următoarele informații, care pot reprezenta date cu caracter personal:


a. Numele și prenumele dumneavoastră 
b. Sexul dumneavoastră
c. Adresa dumneavoastră 
d. Adresa de e-mail
e. Numărul de telefon 
f.  Informatii bancare – cod IBAN al contului bancar 
g. Semnătura dumneavoastră
h. Alte date care pot deveni necesare, și cu privire la care veți fi informați în prealabil de fiecare dată.

În relația cu Utilizatorii/Cumpărătorii persoane fizice sau reprezentanți ai persoanelor juridice, Vânzătorul nu prelucrează categorii speciale de date (”sensitive data”), cu excepția următoarelor:
 Teste și chestionare de evaluare/feedback. Este posibil, ca după livrarea unei comenzi, să vă solicităm completarea unui chestionar de evaluare/feedback privitoare la derularea relațiilor din părți și cu privire la Produse.


Obligatia actualizării datelor. 
În cazul în care sesizați faptul ca sunt necesare orice modificări sau sesizări în ceea ce privește acuratețea datelor deținute de către Vânzător, aceste modificări sau situații noi trebuie să ne fie notificate în cel mult 5 zile de la intervenirea evenimentului modificator, în vederea operării actualizărilor necesare. În caz de nerespectare a acestei obligații, Vânzătorul nu va răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate prin neactualizarea datelor. 

3. Prelucrarea datelor cu caracter personal


Datele dumneavoastră personale menționate la punctul 2 literele a-j vor fi prelucrate în baza unui temei legal (Codul civil și legislația adiacentă aplicabilă contractelor de vânzare de produse), pentru încheierea și executarea contractului, livrarea produselor și facturare, în scop de Management al documentelor contractuale, justificativ-contabile și financiar și pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor ce ne revin conform legii în calitate de vânzător, inclusiv dar fără a se limita la legislația civilă, legislația fiscală sau orice alte prevederi legale imperative în ce privește relația vânzător-cumpărător.


Având în vedere faptul că și în cazul în care datele cu caracter personal redate mai sus sunt colectate în temeiul unei obligații legale și/sau în vederea încheierii și executării unui contractual de vânzare, în eventualitatea în care refuzați să furnizați datele cu caracter personal vizate, Vânzătorul nu poate continua procesul de acceptare a unei comenzi, încheiere a unui contract și livrare a bunurilor, motiv pentru care Site-ul nu permite plasarea comenzilor fără furnizarea acestor date.

În ceea ce privește datele cu caracter personal rezultate din efectuarea testelor și chestionarelor de evaluare/feedback, precizăm faptul că utilizăm aceste teste și chestionare exclusiv pentru a identifica moduri în care putem aduce îmbunătățiri activităților de producție, vânzare și livrare a Produselor, promovare și prezentare a acestora pe Site, comunicarea informațiilor de interes pentru Utilizator/Cumpărător, accesibilitate și user experience. Suntem dedicați complet scopului creării unui mediu de interacțiune cu Utilizatorul/Cumpărătorul primitor și profesionist, iar chestionarele de evaluare ne ajută în acest demers. În toate cazurile, astfel de teste sunt efectuate exclusiv în temeiul interesului nostru legitim de a crea un mediu de interacțiune și relații de vânzare agreabile și satisfăcătoare, precum și în temeiul consimțământului dumneavoastră expres, atunci când sunteți de acord și procedați la completarea chestionarelor de evaluare.


Aveți dreptul de a vă opune acestui mod de prelucrare a datelor cu caracter personal, caz în care Vânzătorul sau persoanele împuternicite de aceasta nu vor mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Vânzătorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

***

Datele dumneavoastră vor fi divulgate doar către următoarele categorii de destinatari, cu garanția păstrării confidențialității datelor dumneavoastră și a implementării măsurilor tehnice și organizatorice de securitate la prelucrare a datelor cu caracter presonal:
 Autoritățile publice, în condițiile legii;
 Furnizorilor de servicii externalizate pentru Vânzător (în domeniul contabilității, serviciilor juridice, resurse umane sau altele)

În aceste situații, luăm toate măsurile necesare în vederea asigurării îndepliniri tuturor obligațiilor ce revin Persoanelor Împuternicite cu prelucrarea datelor de către terții care iau cunoștință de datele dumneavoastră personale, în special obligațiile referitoare la asigurarea prelucrării exclusiv în scopul impus de contractul încheiat cu noi, asigurarea nivelului adecvat de securitate a datelor, cooperarea și informarea în toate privințele, precum și respectarea drepturilor persoanei vizate, la un nivel cel puțin la fel de ridicat și echivalent de protecție a datelor cu caracter personal cu cel reglementat prin GDPR și al Politicii de confidențialitate aplicabile la nivelul Vânzătorului.

Compania nu intenționează să transfere datele dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe.


Întrucât datele cu caracter personal completate de dumneavoastră pe Site nu sunt accesibile publicului sau oricărei alte persoane care utilizează Site-ul, datele dumneavoastră nu sunt accesibile decât angajaților Vânzătorului sau furnizorilor săi externi de servicii contabile, financiare și juridice, strict în măsura necesare pentru executarea contractului sau protecția drepturilor Vânzătorului derivând din relațiile cu dumneavoastră în calitate de Utilizator și/sau Cumpărător. 

La acest moment, nu vă prelucrăm datele personale în sistem automatizat pentru creearea unui profil.
Compania aduce la cunoștința persoanelor vizate că este posibil să utilizăm sau să încredințăm spre prelucrare aceste date cu caracter personal unor terțe persoane, în condițiile Regulamentului de Confidențialitate și Protecție privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal al Companiei, datele cu caracter personal și/sau testări precum cele menționate anterior pentru a realiza analize, dar nu luăm decizii individuale exclusiv în baza acestora. 
Aveți dreptul de a vă opune acestui mod de prelucrare a datelor cu caracter personal, caz în care Vânzătorul sau persoanele împuternicite de aceasta nu vor mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care Vânzătorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.


4. Perioada de retenție a datelor cu caracter personal


Ca principiu, datele dumneavoastră. cu caracter personal vor fi reținute de noi pe durata necesară pentru executarea contractului de vânzare de produse alimentare și ulterior un termen de 3 ani, pentru clarificarea ulterioară a oricăror situații juridice derivând din contractul individual de muncă. 
Cu acordul dumneavoastră expres, datele pot fi menținute o perioadă mai mare decât cea precizată mai sus. 
În cazul în care nu avem acordul dumneavoastră și legislația arhivelor naționale nu impune reguli contrare, urmează să pseudonimizam/anonimizăm datele dumneavoastră care nu mai sunt necesare. 
Spre exemplu, avem obligația legală de a păstra registrele si documentele justificativ-contabile (facturi, chitanțe, dovezile tranzacțiilor bancare) timp de 10 ani. 
La expirarea termenului de stocare a datelor dumneavoastră personale, acestea vor fi șterse din orice evidențe și documente în format fizic și/sau electronic care conțin datele dumneavoastră personale.

5. Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată


În baza GDPR aveți următoarele drepturi în legătură cu datele cu caracter personal:


1. Dreptul la informare - În temeiul art. 13 și 14 GDPR, puteți solicita informații privind operatorul datelor cu caracter personal, responsabilul desemnat de acesta cu protecția datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopurile, temeiul juridic și/sau interesele legitime în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, modul de prelucrare și perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanei vizate, de unde au fost obținute datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate sau dezvăluite de către operator terților, către cine și ce drepturi și obligații au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate, precum și dacă datele personale sunt utilizate pentru creare de profiluri automate. Persoanele vizate trebuie să știe cum le sunt utilizate datele, chiar de la momentul la care se face colectarea, iar noi am respectat acest drept prin comunicarea publică a prezentei Note de informare.

2. Dreptul de acces la date – În temeiul art. 15 GDPR, puteți solicita din partea noastră confirmarea că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, puteți primi acces la datele respective și la informațiile utile referitoare la acestea (cum ar fi scopul prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pe care se preconizează că vor fi stocate, drepturile persoanei vizate, informații privitoare la sursa din care au fost obținute, garanțiile existente în caz de transfer al datelor către o țară din afara UE).


3. Dreptul la rectificarea datelor – În temeiul art. 16 GDPR, atunci când apreciați necesar, puteți obține rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care vă privesc.


4. Dreptul la ștergerea datelor – În temeiul art. 17 GDPR, puteți obține ștergerea fără întârzieri nejustificate a datelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite condiții (de exemplu, dacă prelucrarea lor nu mai este necesară raportat la scopurile pentru care au fost colectate, sau dacă vă retrageți consimțământul care a condiționat posibilitatea prelucrării acestor date). Putem refuza această cerere doar în anumite situații, cum ar fi atunci când sunt prelucrate pentru indeplinirea unei obligații legale ori ca le prelucram pentru constatarea sau apararea unui drept in instanta. Avem obligația să vă comunicăm baza legală a unui refuz, în cazul în care nu putem da curs cererii dumneavoastră, în termen de 30 de zile de la data comunicării solicitării în mod complet și legitim.


5. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor - art. 18 GDPR. În unele situații, vă puteți opune temporar la prelucrare (inclusiv la ștergere), atunci când o astfel de suspendare este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, spre exemplu.


6. Dreptul la portabilitatea datelor - art. 20 GDPR. Orice persoană vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului (care le prelucreaza în temeiul unui contract ori în temeiul consimțământului, prin mijloace automate) într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a transmite aceste date altui operator.


7. Dreptul la opoziție - art. 21 GDPR. Orice persoană vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale, atunci când acestea sunt prelucrate în scop de marketing direct.


8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia. Noi nu realizăm astfel de profilări. La momentul la care vom realiza astfel de profilari, vom anunța această modificare și vom completa prezenta Nota de informare.


9. Dreptul de a depune o plângere. Pentru orice sesizare sau reclamație care privește modul de gestionare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau încălcarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal desemnat de SC RUNOS CONCEPT SRL sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro

6. Procedura de respectare a drepturilor persoanelor vizate

Sesizările sau solicitările dumneavoastră cu privire la oricare din drepturile ce revin persoanelor vizate pot fi comunicate nouă pe adresa de e-mail runos.concept@gmail.com


Nu pot fi luate în considerare decât sesizările sau solicitările formulate de către persoana vizată însăși sau de mandatarul/reprezentantul său împuternicit conform legii.


Termenul de răspuns este de 30 de zile, iar termenul poate fi prelungit, cu informare prealabilă, în cazul în care cererea depășește un nivel rezonabil de complexitate sau în cazul în care nu ne-au fost comunicate prin sesizare toate elementele necesare pentru a răspunde în mod adecvat.


În cazurile prevăzute de GDPR, este posibil să nu putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele cu caracter personal, ca urmare a anumitor dispoziții legale. În acest caz, vă vom informa despre motivul refuzului.


7. Măsurile interne de securitate a datelor


Ne angajăm să protejăm în mod efectiv datele cu caracter personal care intră în posesia noastră, atât împotriva pierderii, cât și a utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și/sau distrugerii. Ne angajăm să adoptăm măsurile organizatorice și tehnice adecvate pentru protejarea confidențialității acestor date, cum ar fi: adoptarea politicilor interne adecvate, controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapurile de depozitare, utilizarea de soluții de criptare, parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor in tranzit, etc.

8. Autoritatea de Supraveghere și Legislația aplicabilă


Autoritatea de supraveghere este Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.


Legislația aplicabilă protecției datelor cu caracter personal se referă, în principal, la următoarele acte normative:


• Regulamentului (EU) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)(cunoscut ca și ”GDPR”)
• Opiniile Grupului de Lucru ”Articol 29” (WP29)
• Legea nr. 102/03.05.2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
• Legea nr. 129/15.06.2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 


9. Modificări ale Notei de informare


Regulile, standardele și drepturile și obligațiile impuse de GDPR se află încă într-o fază de interpretare și implementare incipientă, motiv pentru care anticipăm că este posibil ca întinderea, conținutul și interpretarea GDPR să suporte în timp completări prin intermediul mijloacelor legale și/sau jurisprudențiale. Pentru aceste motive, Vânzătorul anunță faptul că, pe măsură ce survin noi perspective asupra înțelegerii și aplicării GDPR, este posibil să fie necesar și adecvat să adaptăm Nota de informare atât la interpretările actelor normative incidente, cât și la standardele și bunele practici în această materie, toate fiind supuse amendării și modificării periodice.


Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a ne modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza această Notă de informare în orice moment, cu mențiunea că vom prelucra Datele cu caracter personal în acord cu Nota de informare în baza căreia au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul persoanei vizate de a le prelucra în mod diferit.
Prezenta Notă de informare este actuală de la data publicării, indicată pe Site. 


10. Informații de contact


Dacă aveți orice întrebări despre modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau în legătură cu modul în care SC RUNOS CONCEPT SRL aplică GDPR, vă rugăm să ne contactați sau să transmiteți o solicitare în atenția Responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal astfel:
- Prin poștă, la punctul de lucru SC RUNOS CONCEPT SRL din mun. Iași, str. Sfântul Lazăr nr. 2, bloc M. Kogălniceanu, jud. Iași
- Prin e-mail la adresa : runos.concept@gmail.com
- Prin telefon la numărul : 0787648472